Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

 

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2.3. Genel Kurul Toplantıları
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
2.5. Kar Payı Hakkı
2.6. Payların Devri

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulu' nun Yapısı, Oluşumu
5.2. Yönetim Kurulu' nun Faaliyet Esasları
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitlerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
5.6. Mali haklar

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar ise ilgili bölümünde açıklanmıştır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevleri Şirket bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından yürütülmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Yöneticisi Bener Dağlıer olup Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahiptir. Yönetim Kurulu'nun 04.06.2014 tarihli kararı uyarınca Bener Dağlıer'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak görevlendirildiği 04.06.2014 tarihinde kamuya duyurulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Genel Müdür Hilmi Önder Şahin'e bağlıdır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 22.01.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün faaliyetlerinin yürütülmesi için ayrıca Ömer Çelik görevlendirilmiştir.
İletişim bilgileri:
Tel : 0212 310 33 00 - 0212 227 52 00 Pbx
Faks : 0212 260 35 04
E-mail adresi: bener.daglier@alarko.com.tr
omer.celik@alarko.com.tr
Dönem içinde Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dönem içinde yatırımcıların başvurularının yanıtlanması faaliyetinde bulunulmuştur. Dönem içinde 65 yatırımcının başvurusu yanıtlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Her pay sahibinin bilgi edinme hakkına Şirketimiz gerekli titizliği göstermektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
Pay Sahipleri genel olarak Şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırımı ve kâr payı ödemeleri konusunda sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bilgiler ve verilen cevaplar Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.
Özel denetçi atanması konusu esas sözleşmede düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları
Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy Beşiktaş - İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve % 85,33 nisapla toplanmıştır. Toplantıya medya katılmıştır.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır. Toplantıya davet Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede ilanla yapılmıştır.
Genel Kurulun yapılma ve katılım esaslarını düzenleyen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"ye uyulması şartıyla medya, menfaat sahipleri ve Şirketin orta ve üst kademe yöneticilerinin Genel Kurula katılma hakları vardır.
Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca bu bilgilere Şirketimizin internet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" linkinden erişilebilmektedir. Kâr dağıtım önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Genel Kurul öncesi kamuya açıklanmıştır.
Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve bu sorulara cevap verilmektedir. Büyük ortaklar dışında öneri verilmemiştir.
Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul tutanakları ve Hazır Bulunanlar listesi toplantı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla kamuya açıklanmakta ve Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" linkinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Dönem içinde Şirketimiz tarafından bağış yapılmamıştır. Bağış yapılması durumunda genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmektedir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Oy hakkında imtiyaz yoktur. Azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.
Şirketimizle karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunan iştirak ve bağlı ortaklıklar yoktur.

2.5. Kar payı Hakkı
Şirketimizin kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika Şirketimizin faaliyet raporunda, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda yer almakta ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.
Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Esas Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde kâr payı dağıtımı yapmaktadır.
Dağıtılacak kâr payı tutarı, şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.
Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem kârının en az % 20' sini ortaklarına kâr payı olarak nakden dağıtacaktır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kâr payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.
Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.
Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kâr payı dağıtım tarihi belirleyebilir.
Şirketimiz yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır
Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.
Şirketimiz 2017 yılında 32.464.800 TL (Brüt) kâr dağıtmıştır.

2.6. Payların Devri
Pay devri kısıtlaması sadece Şirketin Türk ve Yabancı iki büyük ortağı arasındaki anlaşma gereğince mevcut olup bu husus esas sözleşmede yer almaktadır. Halka açık kısım için böyle bir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin internet sitesi bulunmaktadır. Şirketin internet sitesinin adresi www.alarko-carrier.com.tr' dir. Internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca ingilizce olarak hazırlanmıştır.
İnternet Sitesi'nde bulunan "Yatırımcı İlişkileri" sayfası linkinden aşağıdaki başlıklara ilişkin linkleri içeren "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"' na erişilebilmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2 no.lu Bölümünde sayılan bilgilere ise aşağıdaki 3.1 no.lu maddede belirtilen linklerden ulaşılabilmektedir

LİNKLERİN LİSTESİ :
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2.3. Genel Kurul Toplantıları
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
2.5. Kâr Payı Hakkı
2.6. Payların Devri

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Ticaret Sicili Bilgileri
Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi
Değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali
Özel Durum Açıklamaları
Faaliyet Raporları
Periyodik Finansal Raporlar
İzahnameler ve Halka Arz Sirkülerleri
Genel Kurul Toplantılarının Gündemleri
Genel Kurul Toplantılarının Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları
Vekâleten Oy Kullanma Formu
Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar
Kar Dağıtım Politikası
Bilgilendirme Politikası
Ücret Belirleme Politikası
Komitelerin Çalışma Esasları ve Üyeleri
Sermaye Piyasası Araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu Kararlarının toplantı tutanakları
Sıkça sorulan sorular (şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar)
3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
5.5. Şirketin Strateji Hedefleri
5.6. Mali Haklar

3.2. Faaliyet Raporu
Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
Şirketin çalışanları, her yıl düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca 3 ayda bir yayımlanan "Bizden Bize" adlı dergi ile de Şirket içindeki gelişmeler sürekli olarak duyurulmaktadır.
Bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz ise her yıl en az bir defa yapılan "Bayiler", "Servisler" ve "Tedarikçiler" toplantıları yoluyla Şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedirler. Ayrıca bu kişilere her yıl düzenli olarak yıllık faaliyet raporlarımız gönderilmektedir.
Şirketimiz müşteri odaklı olarak çalışmakta ve müşteri memnuniyetini devamlı olarak ölçüp değerlendirmektedir. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla; bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımız teknik ve sosyal yönden devamlı olarak eğitilmektedir.
Türkiye' nin her yerinden ulaşılabilen 444 01 28 no.lu çağrı merkezlerimiz 08:00 – 19:00 saatleri arasında sürekli olarak bilgilendirme, yönlendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir. Ayrıca bu merkezden ayda en az 400 müşteri aranmak suretiyle memnuniyet anketi yapılmaktadır. Bu anket sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmekte ve hizmet kalitesi devamlı olarak artırılmaktadır. Diğer yandan, bayilerimiz ve servislerimizle yapılan toplantılarda da müşteri memnuniyeti hakkında görüşme yapılmakta, çözümler geliştirilmektedir.
Diğer yandan; web sitemiz, e-bültenler, teknik yayınlar ve kitaplar yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.
Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Yatırımcı İlişkileri Bölümü kanalıyla Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilme imkanı bulunmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, her yıl düzenli olarak yayımlanan Politikamız Kitapçığında açıklanmakta ve yıllık toplantılarla çalışanlara duyurulmaktadır.
Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uyulmaktadır. İşe eleman alımında, görevin gerektirdiği fizyolojik, psikolojik ve entelektüel özellikler dikkate alınır. Bu özellikleri ölçmek ve değerlendirmek üzere mutlaka bir yazılı test uygulanır. İnsan kaynakları birimi tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra, personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüşme yapar.
Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara her yıl düzenli olarak eğitim verilmektedir.
Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır.
İki yıllık periyotlarda, bağımsız bir yurt dışı kuruluşa "Çalışan Memnuniyeti" anketi yaptırılmakta ve anket sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Diğer yandan, her yıl belirli sayıdaki personele gösterdiği yüksek performans nedeniyle "Altın Rozet" verilmekte, düzenlenen "Buluş Ödülü" yarışmasını kazananlara da ödül verilmektedir. Bu yolla yaratıcılığı yüksek personelin motivasyonu yükseltilmektedir.
Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmakta ve bu ortam sürekli iyileştirilmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve tüm Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mensupları ve Yönetimi tarafından kabul edilen, Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Bu etik kurallar Alarko politikaları, hedefleri, prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir.
Tüm faaliyetinde Devlete, Müşteriye, Paydaşa, Personele, Ortağa, Alt ve Yan Sanayiye daima dürüst davranmak.
Tüm faaliyetinde doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi korumak.
Müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.
Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini daha ucuza vermeye çalışmak.
Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan kârı gerçekleştirmek.
Kurumsallaşmış veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, kârı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.
Politikalarımız bu felsefe doğrultusunda yönlendirilmiş bulunmaktadır. Bu felsefe, şirket ve müesseselerimize ait muhtelif birimlerin görünen yerlerine çerçevelenip asılmış, ayrıca her yıl yapılan Politikalar Toplantısı ve yayımlanan Politikamız Kitabı ile, tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir. Ayrıca çalışanlar ve Topluluğumuza yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir.
Etik kuralları içeren bu felsefemiz ayrıca kurum içi intranet sisteminde ve www.alarko-carrier.com.tr web sitelerinde yayımlanmaktadır. Tüm Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal Yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
Yönetim Kurulu; Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubu'na inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.
Şirketimiz ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahiptir. Bu belgeler çevre, çalışan sağlık ve güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerin ötesinde hedeflere ulaşıldığının kanıtıdır. Söz konusu belgeler sürekli denetimler sonucunda yenilenmektedir.
Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.
Diğer yandan, dünya ölçeğinde çok az sayıda firmanın sahip olduğu SA 8000 Sosyal Sorumluluk (Social Accountability) Sertifikası da 2005 yılında alınmış olup 2014 yılında yenilenmiştir.
Enerji maliyetlerimizi ve seragazı emisyonlarımızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyen BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesi mevcuttur.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulu' nun Yapısı, Oluşumu
Yönetim Kurulu

Niv Garih (Başkan)
Muriel Makharine Toppazzini (Başkan Vekili)
Ümit Nuri Yıldız (Üye)
Giorgio Elia (Üye)
Mehmet Dönmez (Üye (Bağımsız))
Hatice Figen Eren (Üye (Bağımsız))
Yönetim Kurulu Üyelerininin şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.
Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye vardır.
Yönetim Kurulu üyeleri arasından Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevini yapmaktadır.
Yönetim Kurulu, 23.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıllık seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları alınmış olup, ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, görev süreleri ve şirket dışındaki görevleri Faaliyet Raporunun önceki bölümlerinde ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Mükerrerliğe yol açmamak için burada tekrar yer verilmemiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Genel Müdür
Hilmi Önder ŞAHİN
1948 yılında Ayvalık'da doğdu. 1970 yılında O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Maden Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. 1975 yılında Alarko Şirketler Topluluğu'nda Enstrümantasyon Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Topluluğun çeşitli şirketlerinde yönetici olarak çalıştı. 1995 yılından itibaren Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ayrıca Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Önder Şahin İngilizce bilmektedir.

5.2. Yönetim Kurulu' nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu üç ayda bir olmak üzere her üç aylık periyodun kapanışını takip eden otuz (30) gün içinde ve Şirketin işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu başkanı diğer yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi belirler, toplantıdan 3 gün önce bütün üyelere gönderir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim kurulu üyesi oy kullanmaz.Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı esas sözleşmede bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu dönem içinde 13 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantılara tüm üyelerin katılımı sağlanmıştır.
Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.
Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.
2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikte işlem yoktur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkete sebep olacakları zararları sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde, yeni komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.
Buna göre;
Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla 3 üyeden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, Komite Başkanlığına Bağımsız Üye Mehmet Dönmez, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye Hatice Figen Eren ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Bener Dağlıer seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılında 3 defa tam üye sayısıyla toplanmış ve faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu'na rapor sunulmuştur.
Şirketimizin karşılaşabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak üzere üç üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş, Komite Başkanlığına Bağımsız Üye Hatice Figen Eren, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye Mehmet Dönmez ve Üye Ümit Nuri Yıldız seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılında 6 defa tam üye sayısıyla toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
Yönetim Kurulu bünyesinde mevcut olan Denetimden Sorumlu Komitenin Başkanlığına Bağımsız Üye Mehmet Dönmez, Üyeliğine ise Bağımsız Üye Hatice Figen Eren seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite 2017 yılında 5 defa tam üye sayısıyla toplanmış ve toplantı sonuçları rapor ile Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimiz internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
Komitelerin tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 kişidir. Oluşturulan komitelerin başkanları ve Denetimden Sorumlu Komitenin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden, bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite iç kontrol mekanizmasının kurulması, geliştirilmesi ve güncel tutulması kararı almıştır. Bu karara uygun olarak; iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketin vizyonu; ana ortakları olan Alarko ve Carrier ile her konuda bütünleşmiş, dünya pazarlarına Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Su Basınçlandırma ürünlerinde mal ve hizmet sağlayan lider şirketlerden biri olmaktır.
Şirketin misyonu ise; dünya pazarına sağlanan mal ve hizmetlerde gelişmeleri takip etmek, bunları süratle ekonomik, rekabetçi ve güvenilir mal ve hizmete dönüştürmek; müşteri, çalışan ve hissedarlarımızın beklentilerini aşmaktır.
Stratejik hedefler Genel Müdür ve yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Onaylanan stratejik hedeflerle ilgili gerçekleşme düzeyleri aylık raporlarla Yönetim Kuruluna sunulmakta, iki ayda bir yapılan icra komitesi toplantılarında ise gerçekleşme oranları değerlendirilmektedir.

5.6. Mali Haklar
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaat sağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 2017 yılında brüt toplamı 1.708.673 TL'dir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ayrı bir madde olarak pay sahiplerine bilgi verilmiş olup ayrıca Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) ve internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.
Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.